آفتابِ دل

آفتاب دل خفته آراما،
ز جهان دمی برکن‌؛‌

گر غروبت به دم رسیدا،
ز صحرا جانی برکن؛‌‌

گر جانی به سر رسیدا،
صد آه و صد ناله برکن…

* شعر از من و تصویر در سی و سه پل اصفهان با حضور گیسو