نامفهوم؟

وقتی حالت نامفهوم باشه،‌
گوش میدی و کل خوشی‌هایی که با هم داشتین میاد توی ذهنت‌
و دلت تنگ میشه!‌
برای اونی که احمقانه برات مهم بود،‌
برای اونی که احمقانه باورش داشتی…‌

ما کلماتو باور داریم که میفهمیمشون؛‌
وقتی کلمات از باور بیوفتن، نامفهومن.‌
نامفهومی هم با نامفهومی آروم میشه! نه؟